Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Tamamlanan Projeler

Sakarya Zonunun Kuzeybatı Kesimlerinde Alt Karakaya Kompleksi ve Nilüfer Biriminin Yaşı, Stratigrafik ve Yapısal Nitelikleri ve Jeolojik Anlamı, TÜBİTAK (2016) (Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Sarıçay (Çanakkale) Havzasının Hidrojeolojisi ve Su-Kayaç Etkileşiminin Araştırılması, TÜBİTAK (2014) (Arş.Gör.Dr. Ozan DENİZ)

 

 Biga Yarımadası'nda Yer alan Yüksek Basınç Kayalarının U-Pb Jeokronolojisi, ÇOMÜ-BAP, (2014) (Arş. Gör. Dr. Fırat ŞENGÜN)

 

Çan (Çanakkale) Bölgesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanması, Gaz İçeriği ve Çevresel Etkilerin İncelenmesi, ÇOMÜ-BAP (2011) (Doç. Dr. Gülbin GÜRDAL)

 

Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı Kıyılarının Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfolojisi, ÇOMÜ-BAP 2012/008, (2012-2016) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Kaya şevlerindeki yenilme mekanizmalarının nümerik analizlerle incelenmesi, TÜBİTAK (2014-2015) (Arş.Gör. Özge DİNÇ)

 

Biga Yarımadası (Edremit Körfezi Civarı) ve Gökçeada Tersiyer Tortullarının Hidrokarbon Potansiyeli, TÜBİTAK Proje No: 113Y033, (2013-2014) Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU

 

Gökçeada Tersiyer Birimlerinin Ana Kaya Karakterizasyonu ve Hidrokarbon Potansiyeli, ÇOMÜ-BAP, 2013/174 (2013-2014) (Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU)

 

Biga Yarımadası (KB Anadolu)'nda Neojen Öncesi Tektonik Birlikler ve Bölgenin Jeodinamik Evrimine Yeni Bir Bakış, TÜBİTAK - 110Y281, (2011-2014) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Bozcaada'nın Jeolojik ve Morfotektonik Evrimi, ÇOMÜ-BAP, 2010/162, (2011-2012) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Simav Fayının jeodinamik evrimi. ÇOMÜ-BAP, 2010/169, (2010-2012) (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Gediz ve çevresinin genel jeolojik özellikleri. ÇOMÜ-BAP, 2010-169 (2010-2011), (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Edremit Körfezi kuzeyi'ndeki Miyosen tortul birimlerinin stratigrafik, palinolojik ve organik jeokimyasal özellikleri ÇOMÜ-BAP 2010/159, (2010-2013) (Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU)

 

Bir Bozunma Sınıflama Sistemi Temel Alınarak Kestanbol Granitlerinin Bozunmasının Değerlendirilmesi, ÇOMÜ-BAP-2010/37 (Yrd. Doç. Dr. M. Celal TUNUSLUOĞLU)

 

Çan (Çanakkale) Yöresindeki Asit Maden Göllerinin Çevresel Etkilerinin Araştırılması, ÇOMÜ-BAP-2010/38 (Yrd. Doç. Dr. M. Celal TUNUSLUOĞLU)

 

Nazilli (Aydın) İlçesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresindeki Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik İncelenmesi, ÇOMÜ-BAP-2010/165, (2010-2012) , (Yrd. Doç. Dr. Öznur KARACA)

 

Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet; Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri, TÜBİTAK-ÇAYDAG-109Y103(2009-2012) (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Biga ve Gelibolu Yarımada'larında Yüzeyleyen Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Jeolojisi ve Stratigrafik Özellikleri; ÇOMÜ-BAP-2009/59 (2009-2011), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Küçükkuyu Formasyonunun (Edremit Körfezi Güneyi) Petrol Ana Kaya Özellikleri ve Çökelme Koşullarının İncelenmesi; ÇOMÜ-BAP-2009/22 (2009-2010) (Yrd.Doç.Dr. Ayşe BOZCU)

 

Ganos Fayının Neotektonik Özellikleri (Gaziköy-Saros Körfezi); ÇOMÜ-BAP-2009/23, (2009-2010)  (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Dededağı (Çanakkale) ve Çevresindeki Tersiyer Volkanizmasının Jeolojisi ve Petrolojik Özellikleri (KB Anadolu); ÇOMÜ-BAP-2009/50, (2009-2011), (Doç.Dr. Mustafa BOZCU)

 

Gelibolu-Şarköy-Mürefte Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Gastropoda-Pelecypoda Faunası; ÇOMÜ-BAP-2009/87, (Yrd.Doç.Dr. Sevinç KAPAN YEŞİLYURT)

 

Lapseki-Çardak Lagün'ün ve Kıyı Oku'nun (Çanakkale) Jeolojik Evrimi, Oluşumu ve Sedimantolojisi; ÇOMÜ-BAP; 2009/89 (Prof.Dr. Doğan Perinçek)

 

Sarıköy-İnova ve Edincik Fayları'nın Tektonik Özellikleri ve Kinematiği; ÇOMÜ-BAP-2009/23 (2009-2011), (Prof.Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

KB Anadolu'da Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Dağılımı ve Korelasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 108Y232 (2008-2009), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Uluabat Fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi; ÇOMÜ-BAP; 2008/66 (2008-2010) (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Çanakkale Boğazı Kıyılarının Morfotektonik Nitelikleri ve Bunun Jeolojik Anlamı, ÇOMÜ-BAP, 2008/039, (2008-2009) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Kazdağ Metamorfik Kayalarının Petrolojik ve Yapısal Nitelikleri, ÇOMÜ-BAP, (2008-2011), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Manyas-Danişment Fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi, ÇOMÜ-BAP-2008/67, (2008-2010) (Prof.Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Bilgi Sisteminin Oluşturulması; ÇOMÜ-BAP; 2008/68, (2008-2011), (Yrd.Doç.Dr. Öznur KARACA)

 

Bayramiç (Çanakkale – Türkiye) Güneyinde Kazdağ Metamorfik Kayalarının Jeolojisi, ÇOMÜ-BAP-2008/12, (2007-2008), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Eskişehir fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle incelemesi, ÇOMÜ-BAP 2007/45, (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Biga Yarımadası'ndaki Tersiyer Çökellerinin (Küçükkuyu Formasyonu) Ana Kaya Özellikleri ve Çökelme Koşullarının İncelenmesi ÇOMÜ-BAP- 2007/46, (2007-2010) (Yrd.Doç.Dr. Ayşe BOZCU)

 

Paleoseismology of Troy Fault, 105Y360 nolu TÜBİTAK-GSRT Projesi (2006 - 2010) (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Armutlu Yarımadası Kuzey Kesiminin Jeolojisi, Genç Tektoniği ve Bölgenin Jeotermal Kaynaklar, ÇOMÜ-BAP - 2005/86, (2005-2007) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Çan - Yenice - Bayramiç (Çanakkale) Linyit Havzasının Sedimantolojik, Petrolojik, Jeokimyasal ve Palinolojik İncelenmesi; TÜBİTAK-105Y114, (2005-2008), (Doç. Dr. Mustafa BOZCU)

 

Çanakkale-Çan Bölgesi Linyit Kalitesinin Belirlenmesi Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Açısından Değerlendirilmesi ÇOMÜ-BAP 2005/91 (2005-2007) (Doç. Dr. Gülbin GÜRDAL)

 

Biga Yarımadası'nda Ofiyolit Topluluğu Kayalarının Jeolojisi ve Batı Pontidlerin Jeolojik Evrimindeki Anlam ve Önemi; TÜBİTAK - 103Y140 (2004-2008) (Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK)

 

Çanakkale Çan arası volkanitlerinin mineralojik ve petrografik incelenmesi, ÇOMÜ-BAP, (2004-2008), (Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK)

 

Biga Yarımadası'nda, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Etili ve Yenice Kollarının Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri; TÜBİTAK (2003-2006) (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

1953 Yenice Depremi (M=7,2 ) aktif yüzey kırığının araştırılması, AFP, (2002-2007),  (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Armutlu Yarımadasının Yalova batısında kalan kesiminin morfotektonik – jeolojik niteliklerinin araştırılması; TÜBİTAK-YDABAG, (2001-2006), (Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Bayramiç, Ezine, Kestanbol (Çanakkale) arasında Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunun Jeolojik, Tektonik Özellikleri ve depremselliği, ÇOMÜ-BAP, (2001-2007), (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Geyikli-Bayramiç-Ezine Civarının Neojen Stratigrafisi ve Gastropod-Peleceypod Faunası; AFP (2002-2004), (Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT)

 

Biga Yarımadası'ndaki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanlarının Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi; TÜBİTAK-ÇAYDAG-104Y082 (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çan Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetlerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi; TÜBİTAK-106Y041 (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çan termik santralinin çevre jeolojisi açısından değerlendirilmesi; TÜBİTAK (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çanakkale – Biga – Bayramiç volkaniklerinin mineralojik ve petrografik incelenmesi; AFP (Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK)

 

Çanakkale ilinin yeraltısuyu potansiyeli ve kirliliği; AFP (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çanakkale düzensiz atık depolama sahasının yer altı sularına etkisi; AFP (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çanakkale yeni yerleşim alanının Jeolojik, Hidrojeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik etüdleri; AFP (Doç. Dr. Alper BABA)