Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Tamamlanan Projeler

Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı Kıyılarının Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfolojisi, ÇOMÜ-BAP2012/008, (2012-2016) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Kaya şevlerindeki yenilme mekanizmalarının nümerik analizlerle incelenmesi, TÜBİTAK (2014-2015) (Arş.Gör. Özge DİNÇ)

 

Biga Yarımadası (Edremit Körfezi Civarı) ve Gökçeada Tersiyer Tortullarının Hidrokarbon Potansiyeli, TÜBİTAK Proje No: 113Y033, (2013-2014) Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU

 

Gökçeada Tersiyer Birimlerinin Ana Kaya Karakterizasyonu ve Hidrokarbon Potansiyeli, ÇOMÜ-BAP, 2013/174 (2013-2014) (Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU)

 

Biga Yarımadası (KB Anadolu)'nda Neojen Öncesi Tektonik Birlikler ve Bölgenin Jeodinamik Evrimine Yeni Bir Bakış, TÜBİTAK - 110Y281, (2011-2014) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Bozcaada'nın Jeolojik ve Morfotektonik Evrimi, ÇOMÜ-BAP, 2010/162, (2011-2012) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Simav Fayının jeodinamik evrimi. ÇOMÜ-BAP, 2010/169, (2010-2012) (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Gediz ve çevresinin genel jeolojik özellikleri. ÇOMÜ-BAP, 2010-169 (2010-2011), (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Edremit Körfezi kuzeyi'ndeki Miyosen tortul birimlerinin stratigrafik, palinolojik ve organik jeokimyasal özellikleri ÇOMÜ-BAP 2010/159, (2010-2013) (Yrd. Doç. Dr. Ayşe BOZCU)

 

Bir Bozunma Sınıflama Sistemi Temel Alınarak Kestanbol Granitlerinin Bozunmasının Değerlendirilmesi, ÇOMÜ-BAP-2010/37 (Yrd. Doç. Dr. M. Celal TUNUSLUOĞLU)

 

Çan (Çanakkale) Yöresindeki Asit Maden Göllerinin Çevresel Etkilerinin Araştırılması, ÇOMÜ-BAP-2010/38 (Yrd. Doç. Dr. M. Celal TUNUSLUOĞLU)

 

Nazilli (Aydın) İlçesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresindeki Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik İncelenmesi, ÇOMÜ-BAP-2010/165, (2010-2012) , (Yrd. Doç. Dr. Öznur KARACA)

 

Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet; Orta-Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri, TÜBİTAK-ÇAYDAG-109Y103(2009-2012) (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Biga ve Gelibolu Yarımada'larında Yüzeyleyen Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Jeolojisi ve Stratigrafik Özellikleri; ÇOMÜ-BAP-2009/59 (2009-2011), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Küçükkuyu Formasyonunun (Edremit Körfezi Güneyi) Petrol Ana Kaya Özellikleri ve Çökelme Koşullarının İncelenmesi; ÇOMÜ-BAP-2009/22 (2009-2010) (Yrd.Doç.Dr. Ayşe BOZCU)

 

Ganos Fayının Neotektonik Özellikleri (Gaziköy-Saros Körfezi); ÇOMÜ-BAP-2009/23, (2009-2010)  (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Dededağı (Çanakkale) ve Çevresindeki Tersiyer Volkanizmasının Jeolojisi ve Petrolojik Özellikleri (KB Anadolu); ÇOMÜ-BAP-2009/50, (2009-2011), (Doç.Dr. Mustafa BOZCU)

 

Gelibolu-Şarköy-Mürefte Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Gastropoda-Pelecypoda Faunası; ÇOMÜ-BAP-2009/87, (Yrd.Doç.Dr. Sevinç KAPAN YEŞİLYURT)

 

Lapseki-Çardak Lagün'ün ve Kıyı Oku'nun (Çanakkale) Jeolojik Evrimi, Oluşumu ve Sedimantolojisi; ÇOMÜ-BAP; 2009/89 (Prof.Dr. Doğan Perinçek)

 

Sarıköy-İnova ve Edincik Fayları'nın Tektonik Özellikleri ve Kinematiği; ÇOMÜ-BAP-2009/23 (2009-2011), (Prof.Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

KB Anadolu'da Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Dağılımı ve Korelasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 108Y232 (2008-2009), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Uluabat Fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi; ÇOMÜ-BAP; 2008/66 (2008-2010) (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Çanakkale Boğazı Kıyılarının Morfotektonik Nitelikleri ve Bunun Jeolojik Anlamı, ÇOMÜ-BAP, 2008/039, (2008-2009) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Kazdağ Metamorfik Kayalarının Petrolojik ve Yapısal Nitelikleri, ÇOMÜ-BAP, (2008-2011), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Manyas-Danişment Fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama Yöntemiyle İncelenmesi, ÇOMÜ-BAP-2008/67, (2008-2010) (Prof.Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Bilgi Sisteminin Oluşturulması; ÇOMÜ-BAP; 2008/68, (2008-2011), (Yrd.Doç.Dr. Öznur KARACA)

 

Bayramiç (Çanakkale – Türkiye) Güneyinde Kazdağ Metamorfik Kayalarının Jeolojisi, ÇOMÜ-BAP-2008/12, (2007-2008), (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Eskişehir fayının Kinematiği, Depremselliği ve Uzaktan Algılama yöntemleriyle incelemesi, ÇOMÜ-BAP 2007/45, (Prof.Dr. Süha ÖZDEN)

 

Biga Yarımadası'ndaki Tersiyer Çökellerinin (Küçükkuyu Formasyonu) Ana Kaya Özellikleri ve Çökelme Koşullarının İncelenmesi ÇOMÜ-BAP- 2007/46, (2007-2010) (Yrd.Doç.Dr. Ayşe BOZCU)

 

Paleoseismology of Troy Fault, 105Y360 nolu TÜBİTAK-GSRT Projesi (2006 - 2010) (Prof.Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Armutlu Yarımadası Kuzey Kesiminin Jeolojisi, Genç Tektoniği ve Bölgenin Jeotermal Kaynaklar, ÇOMÜ-BAP - 2005/86, (2005-2007) (Prof.Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Çan - Yenice - Bayramiç (Çanakkale) Linyit Havzasının Sedimantolojik, Petrolojik, Jeokimyasal ve Palinolojik İncelenmesi; TÜBİTAK-105Y114, (2005-2008), (Doç. Dr. Mustafa BOZCU)

 

Çanakkale-Çan Bölgesi Linyit Kalitesinin Belirlenmesi Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Açısından Değerlendirilmesi ÇOMÜ-BAP 2005/91 (2005-2007) (Doç. Dr. Gülbin GÜRDAL)

 

Biga Yarımadası'nda Ofiyolit Topluluğu Kayalarının Jeolojisi ve Batı Pontidlerin Jeolojik Evrimindeki Anlam ve Önemi; TÜBİTAK - 103Y140 (2004-2008) (Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK)

 

Çanakkale Çan arası volkanitlerinin mineralojik ve petrografik incelenmesi, ÇOMÜ-BAP, (2004-2008), (Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK)

 

Biga Yarımadası'nda, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Etili ve Yenice Kollarının Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri; TÜBİTAK (2003-2006) (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

1953 Yenice Depremi ( M=7,2 ) aktif yüzey kırığının araştırılması, AFP, (2002-2007),  (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Armutlu Yarımadasının Yalova batısında kalan kesiminin morfotektonik – jeolojik niteliklerinin araştırılmasıTÜBİTAK-YDABAG, (2001-2006), (Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ)

 

Bayramiç, Ezine, Kestanbol (Çanakkale) arasında Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunun Jeolojik, Tektonik Özellikleri ve depremselliği, ÇOMÜ-BAP, (2001-2007), (Prof. Dr. Salih Zeki TUTKUN)

 

Geyikli-Bayramiç-Ezine Civarının Neojen Stratigrafisi ve Gastropod-Peleceypod Faunası; AFP (2002-2004), (Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT)

 

Biga Yarımadası'ndaki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanlarının Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi; TÜBİTAK-ÇAYDAG-104Y082 (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çan Kömür Havzasındaki Madencilik Faaliyetlerinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi; TÜBİTAK-106Y041 (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çan termik santralinin çevre jeolojisi açısından değerlendirilmesi;TÜBİTAK (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çanakkale – Biga – Bayramiç volkaniklerinin mineralojik ve petrografik incelenmesi; AFP (Yrd. Doç. Dr. Ayten ÇALIK)

 

Çanakkale ilinin yeraltısuyu potansiyeli ve kirliliği; AFP (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çanakkale düzensiz atık depolama sahasının yer altı sularına etkisi; AFP (Doç. Dr. Alper BABA)

 

Çanakkale yeni yerleşim alanının Jeolojik , Hidrojeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik etüdleri; AFP (Doç. Dr. Alper BABA)